Gresham-törvény diszkrét bája Csontváry művészete, az ő és a magyarság sorsa tükrében

Gresham-törvény diszkrét bája Csontváry művészete, az ő és a magyarság sorsa tükrében

Gresham-törvény diszkrét bája Csontváry művészete, az ő és a magyarság sorsa tükrében 3 folytatása

Szerző: Szerző: Menyhárt László

A Gresham-törvény hatályosul a Halak-kor harmadik dekánjában, jellemzően Szűz-
aszcendenssel született Nikolausz Kopernikusz (1473-1543) napközpontú elméletében is,
melyet 1514-ben (!) óvatosságból még csak kéziratos formában terjesztett. Főleg attól félt,hogy bolondnak nézik. (Csontvárynak nem volt ilyen aggálya: többé-kevésbé tudta,
megtapasztalta, kik között él és alkot.) Az emberiség szempontjából azonban nagyon nem
mindegy, honnan és mire vonatkoztatva nézzük-értelmezzük a szűkebb-tágabb
világegyetemet.

Úgy is fogalmazhatnék, hogy a lengyel asztrológus, csillagász „fölfedezése”
egyfajta parasztlázadás volt a hagyományos, föld-, egyszersmind emberközpontú világképpel
szemben, noha a lengyelek legnagyobb történelmi festőjének tartott Jan Matejko (1836-
1893) - nemzeti hevületében - egyenesen az Isten bizalmas társalkodójaként festette meg őt.
Matejko Csontváry egyik ősét, a befolyásos lengyel nemest, a kétszer királynak jelölt
Kosztka Jánost (1529-1581) is megörökítette a Lublini szövetség (1869) c. csoportképén.
Kopernikusz egyébként az egyetemes emberi tudást illetően meglehetősen szélesre nyitott
kapukat döngetett, hiszen már a „sumerok”, az „egyiptomiak”, a „kelták” stb. is nagyon jól
tudták, hogy nem a Nap kering a Föld körül. Az ún. Gresham-törvényt viszont – a francia
filozófus, matematikus és csillagász, Nicole Oresme (1323 k.-1382) nyomán – az angol
névadójánál jóval korábban, a Mohácsi csata évében (!) írta le a Monetae cudendae ratio c.
művében. Arisztarkhosz (Kr. e. 310 k.-230 k.) görög matematikus és csillagász 2000 évvel
Galileo Galilei (1564-1642) előtt azt tanította, hogy a gömb alakú föld forog a tengelye körül,
a Nap pedig nem istenség, hanem csak egy izzó kőgolyó. E tanáért - aminek előfutárja a
pontoszi paradoxongyártó, Hérakleidész (Kr. e. 390 k.-322) volt - istentelenséggel vádolták,
s ezért nem gyakran sétakocsikázhatott Athénben, hanem el kellett menekülnie onnan. De
Kopernikuszt többek között Galeotto Marzio (1427-1497 k.) olasz humanista és Szalkai
László (1475-1526) esztergomi érsek is megelőzte egy diákkori dolgozatában. Mindenesetre a
kopernikuszi hadművelettel, ezzel a tudományos öngóllal a központ a Napba helyeződött,
noha élet csak a Földön lehetséges, ezért pedig értelemszerűen mindent csak ide
vonatkoztathatunk. Különben az emberiség, egyszersmind az emberiesség egyre inkább a
perifériára sodródik. Ezért is volt végeredményében az emberiség elleni égbekiáltó bűntett
Európa tényleges központja, a Kárpát-medence, a Föld legélhetőbb, önellátó egységének a
földarabolása is a trianoni diktátumban. (Vö. TRóJa-TiRoL-TuRuL-ATiLLa; SiCaMBRia (a
Trójából menekültek, majd Atilla fővárosa a Pilisben)-SZiKeMBRió-SZéKeMBeR-SoK
eMBeR: nép, emberiség!)
Nem sok jóval kecsegtet (már akinek), ha tudjuk, hogy hazug, embertelen múltra csak
dicstelen jövő építhető. Az átmeneti, külterületi haszonélvezők önszántukból nem fogják
belátni, hogy az igazság ideát (velünk) van. Pedig a saját hosszú távú érdekük is az lenne, ha -
rápillantva pl. a német protestáns hittudós és történész, Heinrich Bünting (1545-1606)
térképére - levonnák az összes következtetést abból a szembetűnő földrajzi tényből, hogy
EuRóPa/őRaPa/aPaeRő közepe, ha úgy tetszik, MaGja az emberemlékezet óta Szűz Mária
oltalmában lévő (az őskőkortól kezdve legsűrűbben lakott) Kárpát-medencében (a történelmi
Nagy-Magyarország: Hungária területén) volt, van és lesz. „Magyarország rendkívüli előnye,
hogy a szó szoros értelmében vett földrajzi egység - állapította meg a nyilvánvaló tényt 1878-
ban Élisée Reclus (1830-1905), Európa egyik legismertebb francia földrajztudósa is. - A
magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Akárhogyan
is alakuljon a közép-európai államok sorsa, az bizonyos, hogy a magyarság mindig a
legjelentősebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában.” Így
értékelte ezt Csontváry és pl. Saint-René Taillandier (1817-1879) francia író és kritikus is:
„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb föl fog támadni.
Magyarországot, a nemzetek mártírját, csodálatra méltó politikai érettsége emeli ki a
Habsburg Monarchia népei közül.” Mert minden ellenkező, aljas, infantilis híreszteléssel
szemben Szűz Mária nem vette le a kezét az országról. Ez ti. nem kívánságműsor. Az ide, a
Föld szívébe az éGi magasságból be- és az innen kisugárzó iGe, MaGas kultúra és MaGvas
szellemiség (genius loci) pedig szervesen kötődik az emberemlékezet óta itt élő néphez,


Igazságot Magyarországnak!, a Pesti Hírlap különszámának címlapja, 1931

A magyar föld egyedüli tulajdonosa a Szent Korona (kép: blog.xfree)
Heinrich Bünting (1545-1606): Európa (-térkép) mint Szűz Mária, színezett rézkarc, 26,5 x 35,5 cm,
Initerarium Sacrae Scripturae, 1581, Magdeburg, Németország (Barry Lawrence Ruderman Antique
Maps Inc. ny., La Jolla, Kalifornia, USA)


melynek gerincét mindenkor a szkíta-pártus-hun-székely-MaGYaR gens (a MaGeRő)
képezte. A kettő egymástól nem választható el és súlyos ökológiai-ökonómiai stb.
következmények nélkül e Szentföld bennszülött jó pásztorai (paganusai), NaGY uRai sem
cserélhetők le. Ki kell tehát mondani: ha legalább mi idejekorán nem számolunk le a
hamisságok tömkelegével (pl. egy világtörténeti jelentőségű, de legendákkal, közönséges
rágalmakkal „összemaszatolt” festőnkről szóló monográfiában is), azok elsősorban bennünketfognak maguk alá temetni, mert az elmúlt évezredben a legnagyobb igazságtalanság velünk
történt, míg a Halak-korszak beérkezett, halálosztó haszonélvezői élnek, mint hal a vízben.
„Mert látni kell, miként tobzódik itt a hazugság minden pokoli válfaja a mellébeszéléstől a
történelem-hamisításig, mert a hazugság a bűn édestestvére, ikertestvére, amellyel összenőtt –
állapította meg Grandpierre K. Endre (1916-2003) író, titokfejtő történész. – De még ennél
is több: a bűn éltető és fönntartó eleme, hétlépcsős menedéke, szélárnyék, ahol meghúzódhat
a megtorlás az igazságszolgáltatás elől. Legveszedelmesebb formája a hazugságnak a
történelem-hamisítás, amely vakká teszi a népeket, sötét tévtanainak fedőrétegeivel
láthatatlanná teszi a népek, az országok és az emberiség ellen elkövetett bűnöket. Ezek a
bűnök ruházzák föl az erkölcsi világrendet felforgató legrettenetesebb bűnöket az igazság
vagy éppen az igazságtétel látszatával. Ezek a bűnök tartják fönn, szülik újra és tartósítják az
emberiség ellen elkövetett bűnöket. Könnyű belátni, hogy ezeknek a jobbára szent dogmákként
az emberek agyába vert hazugságoknak a fönntartásához óriási, nemzetközi érdekek
fűződnek.” Az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó, majd külügyminiszter, Henry Alfred
Kissinger (1923- ) is jól tudta, aki Európa központját birtokolja, annak minden hatalom a
kezében van. A „kis Singer” már az egyetemi doktori dolgozatában nagy elismeréssel adózott
a XIX. sz. egyik legbefolyásosabb diplomatájának, a Habsburg Birodalom gyakorlati
irányítójának, Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternichnek (1773-1859) a
birodalom összetartásában játszott szerepéért. Egy másik amerikai nemzetbiztonsági
főtanácsadó, a lengyel származású, szabadkőműves Zbigniew Kazimierz Brzezinski (1928-
2017) sem köntörfalaz A nagy sakktábla c. könyvében. A Gresham-törvény szellemében
kimondta: „Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld
szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az
ura az egész világnak.” Tehát a „rossz pénz” gátlástalanul kiszoríthatja a „jó pénzt” (a
„termékeny magot”), a Szent Korona jogos tulajdonának bennszülött letéteményeseit.

Kapcsolat

Szék-helyek.ro 

525400 Kézdivásárhely

42-es Udvartér 1.sz.

Telefon: 0040 742 210 505

E-mail: szekhelyek@gmail.com

Kapcsolattartó: Tóth László


Adatkezelési tájékoztató 

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

  Minden, a Nagy haború  oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb) a Szék-helyek portál  (továbbiakban Portál)  jogvédelem alatt áll. A szerző engedélyével másolható vagy sokszorosítható.
A www.felsoharomszek.szek-helyek.ro és www.szekhelyek.szek-helyek.ro  hírei, véleményei szabadon idézhetők és felhasználhatók, az eredeti forrásra mutató hivatkozás elhelyezésével.

Bővebben szerzői jog